Algemene voorwaarden consument–architect

Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument–architect CR 2013

1

De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij

rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de

opdrachtgever bij als adviseur.

 

2

De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft

en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan

uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij

duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

 

3

De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de

architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het

vervullen van de opdracht door de architect.

 

4

Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om

één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie

dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s)

worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht

aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

 

5

Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeengekomen,

garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die

termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

1

Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten

(honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a

op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van

tevoren afgesproken uurtarief;

b

door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

c

naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

 

2

De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een

vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a

na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde weten

regelgeving;

b

door de opdrachtgever verlangde wijzigingen.

De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen

en de daaraan verbonden kosten.

 

3

De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij

de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en

verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk,

tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

1

De architect declareert de advieskosten in termijnen naar de stand

van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussentijd

van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen

partijen anders overeenkomen.

 

2

Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een

maand na verzending van die declaratie.

 

3

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder

dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag,

met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet

betaalde bedrag in rekening brengen.

4

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de

uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de

architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog

binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

 

5

Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden

kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever

die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan

hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

1

De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen

heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

 

2

De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen

wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de

architect.

 

3

De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of

gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de

architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden,

zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect

zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

1

De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen.

De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen

opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en

het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

 

2

Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het

moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect

de tot dan toe gemaakte kosten.

 

3

Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde

ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van

de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat

in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever

1

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken

door omstandigheden die de architect niet kunnen worden

verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten,

die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de

kosten /schade zo veel mogelijk.

 

2

Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan

drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de

opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De

architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen

van de opdrachtgever.

1

De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor

de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming

van de architect in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

2

Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming

die een goed en zorgvuldig handelend architect kan en behoort te

vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de

voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

 

3

Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten,

stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de

tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

 

4

De architect vergoedt per opdracht maximaal € 75.000 aan schade.

Indien de advieskosten hoger zijn €75.000 is de schadevergoeding

gelijk aan die advieskosten, met een maximum van € 1.000.000.

 

5

De aansprakelijkheid van de architect vervalt na vijf jaar, vanaf de

dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door

opzegging is geëindigd.

1

Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden

zoveel mogelijk onderling opgelost.

 

2

Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever

en architect ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke

rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van

de partijen als zodanig worden beschouwd.

 

3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort

aangehaald als “CR 2013”, is gedeponeerd ter

griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Depot loopt.

neem contact op 

06 30 40 77 04

neem contact op 

06 30 40 77 04